املاک خزرشهر خرید و فروش ویلاهای لوکس و برند در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی تلگرام: t.me/villa_30side http://www.smartvilla.ir 2019-08-15T13:15:12+01:00 text/html 2019-08-11T02:28:19+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار (کد 8) http://www.smartvilla.ir/post/36 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات این ملک در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-30T03:40:52+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + تصاویر (کد 7) http://www.smartvilla.ir/post/35 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4487720217612349420/2.jpg" alt="خرید ویلا در شمال شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 600 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-16T03:17:54+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده اجاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 6) http://www.smartvilla.ir/post/34 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>جاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4804637834300512385/1.jpg" alt="اجاره آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="رهن ویلای 100 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-09T02:56:14+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 16) http://www.smartvilla.ir/post/33 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/7836199293834101243/25.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک برند خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-30T04:49:35+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 5) http://www.smartvilla.ir/post/32 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/8635798806894821681/3.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 100 متری دشهرک برند دریاکنار" width="533" height="400"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div> text/html 2019-06-23T03:01:27+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15) http://www.smartvilla.ir/post/31 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3122371016407021927/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-19T03:50:18+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4) http://www.smartvilla.ir/post/30 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">فروش ویلای دوبلکس 280 متری در <font color="#FF6600">شهرک برند دریاکنار </font>+ تصاویر (کد 4)</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6781050397825105005/1.jpg" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-06-16T02:41:01+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 6) http://www.smartvilla.ir/post/29 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 435 متری در <font color="#009900">خزرشهر جنوبی </font>+ تصاویر (کد 6)</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3129296527187753752/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h1></div> text/html 2019-06-10T04:25:48+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14) http://www.smartvilla.ir/post/28 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8049621666093997058/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-01T02:46:30+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) http://www.smartvilla.ir/post/27 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8608684968016445085/1.jpg" alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-01T02:38:34+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 5) http://www.smartvilla.ir/post/26 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 5)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8225460355220072407/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-05-18T02:31:48+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 13) http://www.smartvilla.ir/post/25 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 220 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 13)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3483027393025446765/3.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2019-05-16T02:38:15+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده رهن ویلای 100 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://www.smartvilla.ir/post/24 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>رهن ویلای 100 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/5169049269963817716/1.jpg" alt="http://bayanbox.ir/view/5169049269963817716/1.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2019-05-05T02:49:25+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 185 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 2) http://www.smartvilla.ir/post/23 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 185 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/safaieh/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/safaieh/1.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2019-04-29T03:56:22+01:00 www.smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 1) http://www.smartvilla.ir/post/22 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 1)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1746629085440269279/15.jpg" alt="شهرک صفاییه بابلسر" title="خرید ویلای 200 در صفاییه بابلسر" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div>