املاک خزرشهر خرید و فروش ویلاهای لوکس و برند در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی تلگرام: t.me/villa_30side http://smartvilla.ir 2019-10-19T22:42:24+01:00 text/html 2019-10-15T08:48:41+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 950 متری در شهرک دریاسر (روبروی دریاکنار) + عکس http://smartvilla.ir/post/41 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 950 متری در <font color="#000099">شهرک دریاسر</font> (روبروی دریاکنار)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک دریاسر بابلسر" title="فروش ویلای 900 متری دریاسر بابلسر" src="http://bayanbox.ir/view/5683664215963722270/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>عکس و توضیحات ویلا در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-10-10T08:04:24+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 1450 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://smartvilla.ir/post/40 <div><br></div><div align="center"><img alt="فروش ویلا سوپرلوکس در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/5512267186426916827/68.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و عکس در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-09-30T08:23:41+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://smartvilla.ir/post/39 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style=""><b>فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img alt="فروش ویلا در خزرشهر جنوبی" title="ویلای 450 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/2934369513739559744/3.jpg" width="533" height="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرح جزییات در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2019-09-18T07:52:56+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://smartvilla.ir/post/38 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">فروش ویلای 200 متری در&nbsp; شهرک خزرشهر شمالی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/612014696771389816/1.jpg" alt="ویلای 200 متری خزرشهر شمالی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">توضیحات در این ویلا در ادامه مطلب.</font></b>.</div> text/html 2019-08-25T08:15:48+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 7) http://smartvilla.ir/post/37 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 150 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/3644719828340152507/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-11T06:58:19+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار (کد 8) http://smartvilla.ir/post/36 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات این ملک در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-30T08:10:52+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + تصاویر (کد 7) http://smartvilla.ir/post/35 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4487720217612349420/2.jpg" alt="خرید ویلا در شمال شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 600 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-16T07:47:54+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده اجاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 6) http://smartvilla.ir/post/34 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>جاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4804637834300512385/1.jpg" alt="اجاره آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="رهن ویلای 100 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-09T07:26:14+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 16) http://smartvilla.ir/post/33 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/7836199293834101243/25.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک برند خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-30T09:19:35+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 5) http://smartvilla.ir/post/32 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/8635798806894821681/3.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 100 متری دشهرک برند دریاکنار" width="533" height="400"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div> text/html 2019-06-23T07:31:27+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15) http://smartvilla.ir/post/31 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3122371016407021927/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-19T08:20:18+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4) http://smartvilla.ir/post/30 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">فروش ویلای دوبلکس 280 متری در <font color="#FF6600">شهرک برند دریاکنار </font>+ تصاویر (کد 4)</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6781050397825105005/1.jpg" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-06-16T07:11:01+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 6) http://smartvilla.ir/post/29 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 435 متری در <font color="#009900">خزرشهر جنوبی </font>+ تصاویر (کد 6)</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3129296527187753752/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h1></div> text/html 2019-06-10T08:55:48+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14) http://smartvilla.ir/post/28 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8049621666093997058/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-01T07:16:30+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) http://smartvilla.ir/post/27 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8608684968016445085/1.jpg" alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div>